TRIỂN LÃM HỘI NGÀNH CỬA, CƠ KHÍ XD VIỆT YÊN – BẮC GIANG